ISSN: 1819-3293; 2415-3915

Политика

Політика відкритого доступу

Збірник "Автоматизація суднових технічних засобів" надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту.

Повнотекстові електронні версії статей та всіх інших опублікованих матеріалів розміщуються у вільному доступі:

на офіційному сайті журналу в мережі Інтернет за адресою http://ast.onma.edu.ua;

в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669582;

у базі ICI World of Journals за адресою https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=48327.